Skip to content

Poslanie časopisu

JIAS je vedecký on-line časopis Katedry kvantitatívnych metód (predtým Katedry hospodárskej informatiky a matematiky) Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach publikovaný na adrese http://jias.euke.sk/. Časopis vychádza 2x ročne a uverejnené príspevky sú recenzované nezávislými odborníkmi. V časopise je možné publikovať recenzie a ohlasy na vedecké a odborné publikácie, učebnice, monografie a iné odborné texty, ako aj správy a informácie o plánovaných alebo uskutočnených podujatiach.

Moderné efektívne systémové inovačné postupy sa čoraz viacej opierajú o podporu exaktných hlavne štatistických metód. Každá etapa inovačného procesu je tým viac „vedecká“, čím viacej kvantitatívnych metód je použitých pri overovaní jej funkčnosti, či dokazovaní jej efektívnej implementovateľnosti v praxi. Na druhej strane väčšina výsledkov aplikovanej štatistiky rieši otázku implementácie modelov základného výskumu v praxi, čím vytvára znalostnú bázu efektívne využiteľnú, okrem iného pri tvorbe inovatívnych kreatívnych návrhov, pri ktorých iné postupy zlyhávajú z dôvodu nedostatku empirických skúseností.

Je určený čitateľom z radov štatistikov, aplikovaných štatistikov, teoretických inovátorov, riadiacich pracovníkov z oblasti inovácie, konštruktérov, návrhárov, ale aj technológov vo všetkých výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach. Pre praktikov by mal byť zdrojom informácií o najnovších vedeckých poznatkoch, nových ideách, metódach a postupoch použiteľných pri inováciách v najvšeobecnejšom slova zmysle, pre teoretikov žriedlom inšpirácie o možnosti využiteľnosti ich znalostí v konkrétnych podmienkach výrobnej i nevýrobnej praxe. Členovia redakčnej rady časopisu majú skúsenosti nielen v teoretickej oblasti, ale aj pri praktickom implementovaní inovačných postupov na báze aplikovaných štatistických metód v praktických podmienkach hlavne stredoeurópskych výrobných i služby zabezpečujúcich podnikoch.

Predložený vedecký on-line časopis JIAS má ambíciu stať sa vedeckým diskusným fórom v predmetnej oblasti. Či sa tak naozaj stane, závisí od Vás, vážení čitatelia, resp. prispievatelia.

Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
predseda redakčnej rady