Skip to content

Publikovanie príspevkov

Príspevky sa prijímajú v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. V príspevkoch v slovenskom a českom jazyku sa doporučuje preklad názvu príspevku, abstraktu a kľúčových slov v anglickom jazyku. V príspevkoch písaných v inom jazyku sa doporučuje preklad názvu príspevku, abstraktu a kľúčových slov v slovenskom, resp. anglickom jazyku.
Príspevok začína názvom, napísanom v riadku, po ktorom nasledujú mená autorov (aj s titulmi) napísané tučnými písmenami, ich adresy, krátky abstrakt, kľúčové slová napísané v dvoch stĺpcoch, text článku je písaný v jednom stĺpci.
V celkovom závere sa doporučuje uvádzať náväznosť na riešené grantové projekt resp. výskumné úlohy, poznatky, skúsenosti a problémy praxe.

Príspevok je potrebné písať výhradne podľa priloženej šablóna.

Literatúra sa uvádza podľa STN 01 01 97 – ISO 960.
Rozsah príspevkov má byť 4 – 10 strán A4 spracovaných v šablóne. Väčší rozsah príspevku je nutné vopred dohodnúť s technicko-organizačným redaktorom.
Prispevky zasielajte vo formate *.doc/*.docx .

Redakcia si vyhradzuje právo uverejnenia resp. neuverejnenia príspevku. Autori doručia svoje príspevky vo formáte MS Word prostredníctvom elektronickej pošty na adresu redakcia.jias@euke.sk. Príspevky musia byť vypracované podľa pokynov redakcie. Príspevky nie sú honorované. Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Za obsahovú a jazykovú stránku príspevku redakcia nenesie zodpovednosť.

Publikovanie článkov alebo ich časti, uverejnených v časopise Journal of Innovations and Applied Statistics, v iných príspevkoch je v zmysle § 33 ods.1, písm. a) Autorského zákons č.618/2003 Z.z. bez súhlasu ich autorov zakázané.